ReadyPlanet.com
dot
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletยุโรป
bulletอียิปต์
bulletฮ่องกง มาเก๊า
bulletญี่ปุ่น
bulletสิงคโปร์
bulletจีน
bulletเกาหลี
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดไชน่า
dot
ท่องเที่ยวในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletท่องเที่ยวภาคเหนือ
bulletท่องเที่ยวภาคตะวันออก/กลาง
bulletท่องเที่ยวภาคใต้
bulletเทศกาล และงานประเพณี
dot
Link Manu
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยน ธ.ไทยพานิชย์
bulletอัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ
bulletตรวจสอบเที่ยวบิน ขาเข้า
bulletตรวจสอบเที่ยวบิน ขาออก
bulletตรวจสอบเวลาเดินรถไฟ
bulletตรวจสอบสภาพอากาศ
bulletตรวจสอบอากาศ ประเทศจีน
bulletพันธมิตร สายการบิน
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletข่าวสด
bulletคมชัดลึก
bulletผู้จัดการ
bulletกีฬา


Maxbilliontravel for ido24


เอกสารการขอวีซ่า

เอกสารการทำวีซ่าประเทศต่างๆ

 

 

Visa การทำวีซ่า ประเทศต่างๆ

  

ก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศ หลังจากเตรียมตัวก่อนจะออกเดินทาง ลองมาดูสิ่งที่ต้องใช้ และเอกสารในการขอวีซ่าไปประเทศต่างๆ

  บริการ ดำเนินการทำวีซ่า ทุกประเทศ (เฉพาะเพราะผู้ถือพาสปอร์ตไทย)

เอกสารในการขอวีซ่า Australia

·        หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

·        รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว

·        สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)

·        ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ หรือสำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ

·        หลักฐานการเงินโดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

·        ข้าราชการจะต้องมีจดหมายลางานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด

·        เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

·        เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง(บิดาหรือมารดา)

หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา

·        ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

·        ผู้ใหญ่อายุเกิน 70 ปี จะต้องมีใบรับรองแพทย์ และใบประกันสุขภาพ (จากบริษัทประกันภัย)

 

เอกสารในการยื่นวีซ่า CHINA 

 

·        หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

·        รูปสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

 

เอกสารในการยื่นวีซ่า Canada

                       หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

·        คำร้องขอวีซ่า ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ

·        รูปสี ขนาด 1-1นิ้วครึ่ง หรือ 4 .. X 4 .. 2 รูป

·        หลักฐานถิ่นที่อยู่ : การยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ/ ท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ยื่นคำร้องกำลังขอวีซ่าเข้าประเทศ

เป็นการชั่วคราว ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องแสดงให้เป็นที่พอใจว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าไปอยู่เป็นการถาวร

ผู้ยื่นคำร้องจะทำได้โดยการแสดงหลักฐานความผูกพัน ทางครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคมอื่นๆ ที่มีอยู่

·        หลักฐานการทำงาน โดยระบุถึงวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ลางานได้ กรณีข้าราชการ และลูกจ้างของรัฐบาลไทย ควรมีใบอนุมัติการลาหยุดงานมาแทน ถ้าประกอบธุรกิจส่วนตัว ควรแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ ในรายที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องแสดง

          หลักฐานทางเศรษฐกิจของบิดา-มารดา

·        หลักทรัพย์ ควรยื่นแสดงเอกสารทางการเงิน อาทิ สมุดบัญชีเงินประจำ บัญชีกระแสรายวัน

            บัญชีออมทรัพย์ หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน

·        หลักฐานอื่น ๆ ** ท่านสามารถใช้ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส และสูติบัตร เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว

หากท่านมีอาชีพ เป็นนายแพทย์ ทนายความ วิศวกร ท่านควรนำใบอนุญาต การประกอบอาชีพนั้น ๆ มาแสดง

·        ในกรณี ธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ติดต่อเพื่อประกอบการพิจารณา

 

เอกสารในการยื่นวีซ่า COMBODIA

·        หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

·        คำร้องขอวีซ่า ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ

·        รูปสี ขนาด 1-1นิ้วครึ่ง หรือ 4 .. X 4 .. 2 รูป

 

เอกสารในการยื่นวีซ่า ENGLAND

·        หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

·        คำร้องขอวีซ่า IM 2A ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ

·        รูปสี ขนาด 1-1นิ้วครึ่ง หรือ 4 .. X 4 .. (พื้นสีอ่อน และไม่รับรูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) 2 รูป

·        หลักฐานถิ่นที่อยู่ของท่านภาย : การยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ/ ท่องเที่ยว หมายถึง

ผู้ยื่นคำร้องกำลังขอวีซ่าเข้าอังกฤษ เป็นการชั่วคราว ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องแสดงให้เป็นที่พอใจว่าไม่มีความประสงค์

ที่จะเข้าไปอยู่เป็นการถาวร ผู้ยื่นคำร้องจะทำได้โดยการแสดงหลักฐานความผูกพัน ทางครอบครัว เศรษฐกิจ

และสังคมอื่นๆ ที่มีอยู่

·        หลักฐานการทำงาน โดยระบุถึงวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ลางานได้ กรณี ข้าราชการ และลูกจ้างของรัฐบาลไทย ควรมีใบอนุมัติการลาหยุดงานมาแทน ถ้าประกอบธุรกิจส่วนตัว ควรแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ ในรายที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องแสดงหลักฐานทางเศรษฐกิจของบิดา-มารดา

·        หลักทรัพย์ ควรยื่นแสดงเอกสารทางการเงิน อาทิ สมุดบัญชีเงินประจำ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน

·        หลักฐานอื่น ๆ ** ท่านสามารถใช้ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส และสูติบัตร เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว

หากท่านมีอาชีพ เป็นนายแพทย์ ทนายความ วิศวกร ท่านควรนำใบอนุญาต การประกอบอาชีพนั้น ๆ มาแสดง

 

เอกสารในการยื่น วีซ่า  Germany

เอกสาร/หลักฐานที่ต้องแสดงทุกครั้งในการยื่นคำร้อง มีดังนี้

·        หนังสือเดินทาง ซึ่งจะต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า

·        แบบฟอร์มคำร้องที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 1 ชุด และรูปถ่าย 1 ใบ (ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีโทนสว่าง)

·        หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศเยอรมนี และหนังสือจากบริษัทของท่าน ที่รับรองค่าใช้จ่าย (ค่ายานพาหนะ ที่พักอาหาร ค่าประกัน ฯลฯ) รวมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางและระยะเวลาพำนัก

.      หลักฐานการเงินใช้ สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบริษัทฯ (ธุรกิจ) - ท่องเที่ยวใช้ Statement ส่วนตัว

·        หลักฐานแสดงเส้นทางการเดินทาง เช่น ใบจองเที่ยวบินโดยสารทั้งขาไป-ขากลับ หรือที่แสดงเที่ยวบินขาเข้าและบินต่อ ไปยังประเทศอื่นนอกกลุ่มประเทศเชงเก็น ในการยื่นคำร้องไม่ต้องแสดงตั๋วโดยสารเครื่องบินแต่อย่างใด!!!

·        หลักฐานการประกันสุขภาพ ที่มีวงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 30,000.-- เหรียญยูโร หรือ 1,500,000.-- บาท

·        สำเนาภาพถ่ายของเอกสาร/หลักฐานทั้งหมดที่ยื่นแสดงต่อสถานทูตฯ อย่างละ 1 ฉบับ (สำหรับหนังสือเดินทาง ขอสำเนาหน้าคู่ที่มีรูปถ่ายของท่าน กรณีที่เคยได้รับวีซ่าเชงเก็นมาแล้ว ให้ถ่ายสำเนาวีซ่าเก่าที่อยู่ในเล่มมาด้วย)

เอกสารในการยื่นวีซ่า HUNGARY

·        หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

·        คำร้องขอวีซ่า ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ

·        รูปสี ขนาด 1-1นิ้วครึ่ง หรือ 4 .. X 4 .. 2 รูป

·        หลักฐานถิ่นที่อยู่ : การยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ/ ท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ยื่นคำร้องกำลังขอวีซ่าเข้าประเทศ

เป็นการชั่วคราว ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องแสดงให้เป็นที่พอใจว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าไปอยู่เป็นการถาวร

ผู้ยื่นคำร้องจะทำได้โดยการแสดงหลักฐานความผูกพัน ทางครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคมอื่นๆ ที่มีอยู่

·        หลักฐานการทำงาน โดยระบุถึงวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ลางานได้ กรณี

               ข้าราชการ และลูกจ้างของรัฐบาลไทย ควรมีใบอนุมัติการลาหยุดงานมาแทน ถ้าประกอบธุรกิจ

                ส่วนตัว ควรแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ ในรายที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องแสดง

                หลักฐานทางเศรษฐกิจของบิดา-มารดา

·        หลักทรัพย์ ควรยื่นแสดงเอกสารทางการเงิน อาทิ สมุดบัญชีเงินประจำ บัญชีกระแสรายวัน

               บัญชีออมทรัพย์ หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน

·        หลักฐานอื่น ๆ ** ท่านสามารถใช้ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส และสูติบัตร เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว

หากท่านมีอาชีพ เป็นนายแพทย์ ทนายความ วิศวกร ท่านควรนำใบอนุญาต การประกอบอาชีพนั้น ๆ มาแสดง

·        ในกรณี ธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ติดต่อเพื่อประกอบการพิจารณา

เอกสารในการขอวีซ่า Japan

·        พาสปอร์ต มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

·        รูปถ่าย 2”2.5” จำนวน 2 รูป

·        สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี)

·        สูติบัตร (อายุต่ำกว่า 15 ปี)

·        ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่, สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของ)

·        เด็ก : ขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ

·        ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

·        1.บิดา และมารดาจะต้องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ทำการเขต

·        2.สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)

·        3.ใบรับรองการงานของบิดา หรือมารดา

·        4.การเงิน (สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือมารดา

·        ข้าราชการ : จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือประจำตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน

 

เอกสารในการยื่นวีซ่า TAIWAN

·    หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

·        คำร้องขอวีซ่า ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ

·        รูปสี ขนาด 1-1นิ้วครึ่ง หรือ 4 .. X 4 .. 2 รูป

·        ในกรณี ธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ติดต่อเพื่อประกอบการพิจารณา

·        หลักฐานการทำงาน โดยระบุถึงวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ลางานได้ กรณี ข้าราชการ และลูกจ้างของรัฐบาลไทย ควรมีใบอนุมัติการลาหยุดงานมาแทน ถ้าประกอบธุรกิจส่วนตัว ควรแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ ในรายที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องแสดงหลักฐานทางเศรษฐกิจของบิดา-มารดา

·        หลักทรัพย์ ควรยื่นแสดงเอกสารทางการเงิน อาทิ สมุดบัญชีเงินประจำ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน

·        หลักฐานอื่น ๆ ** ท่านสามารถใช้ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส และสูติบัตร เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว หากท่านมีอาชีพ เป็นนายแพทย์ ทนายความ วิศวกร ท่านควรนำใบอนุญาตการประกอบอาชีพนั้น ๆ มาแสดง

 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่ากลุ่ม ( Schengen )

·        หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

·        คำร้องขอวีซ่า ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ

·        รูปสี ขนาด 1-1นิ้วครึ่ง หรือ 4 .. X 4 .. 2 รูป

·        หลักฐานถิ่นที่อยู่ของท่าน : การยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ/ ท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ยื่นคำร้องกำลังขอวีซ่าเข้าประเทศ

เป็นการชั่วคราว ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องแสดงให้เป็นที่พอใจว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าไปอยู่เป็นการถาวร

ผู้ยื่นคำร้องจะทำได้โดยการแสดงหลักฐานความผูกพัน ทางครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคมอื่นๆ ที่มีอยู่

·        หลักฐานการทำงาน โดยระบุถึงวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ลางานได้ กรณี